Erstatningsnævnet kunne ikke afvente Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Retten i Glostrup har i en dom af 5. oktober 2022 afgjort, at Erstatningsnævnet skulle anerkende, at en skadelidt havde ret til erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven med ca. 4,5 mio. kr.

Den skadelidte havde – under udførelse af sit arbejde – været udsat for et overfald tilbage i 2014. Efterfølgende fik skadelidte symptomer på PTSD.

Arbejdsskadestyrelsen traf den 12. november 2015 afgørelse om, at der ikke var tale om en arbejdsskade, idet overfaldet ikke var egnet til at forårsage varig psykisk sygdom. Ankestyrelsen stadfæstede den 12. november 2015 Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Erstatningsnævnet afviste ved afgørelse af 9. oktober 2017, at skadelidte havde krav på erhvervsevnetabserstatning med henvisning til manglende årsagssammenhæng.

Såvel Ankestyrelsens som Erstatningsnævnets afgørelser blev indbragt for domstolene.

Efter forelæggelse for Retslægerådet genoptag Ankestyrelsen sagen og anerkendte PTSD som en arbejdsskade, og hjemviste sagen til AES for udmåling.

Erstatningsnævnet indhentede en vejledende udtalelse om erhvervsevnetabets størrelse efter erstatningsansvarsloven (skadelidte var i fleksjob), men afviste efter fremkomsten af udtalelsen at træffe ny afgørelse om skadelidtes ret til erhvervsevnetabserstatning, med henvisning til, at Erstatningsnævnet ville afvente arbejdsskademyndighedernes afgørelse om skadelidtes ret til erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven.

Erstatningsnævnet begrundede dette med, at erstatningen efter arbejdsskadesikringsloven skulle fratrækkes i erstatningen efter erstatningsansvarsloven, jf. arbejdsskadesikringslovens § 77 stk. 1, 2. pkt.

På vegne skadelidte blev det gjort gældende, at skadelidte var berettiget til at forfølge sit fulde krav på erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven med henvisning til bl.a. til U.1995.843H.

Endvidere blev det gjort gældende, at Erstatningsnævnet/Civilstyrelsen – som det gør sig gældende for skadevoldere – herefter måtte indtræde i kravet mod arbejdsskadeforsikringsselskabet, jf. arbejdsskadesikringslovens § 29 stk. 2.

Retten i Glostrup var enig i disse synspunkter.

Erstatningsnævnet har anket dommen til landsretten.