Feriepenge var uberettiget udbetalt og skulle tilbagebetales til Arbejdsmarkedets Feriefond

Retten i Herning har den 9. juli 2020 afsagt dom om Arbejdsmarkedets Feriefonds krav på indbetaling af uberettiget udbetalte feriepenge.

Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering havde overfor en lønmodtager truffet afgørelse om, at udbetalte feriepenge, som var blevet udbetalt med urette, skulle indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Sagen omhandlede kravet om tilbagebetaling, samt spørgsmålet om hvorvidt afgørelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering kunne prøves i en sag, hvor styrelsen ikke var part.

Indledningsvist bemærkede retten, at Arbejdsmarkedets Feriefond ikke havde bedre ret end Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering.

Retten fandt det efter bevisførelsen godtgjort, at Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekrutterings afgørelse havde retsvirkning overfor lønmodtageren, samt at bevisbyrden for, at afgørelsen ikke led af formelle eller materielle mangler ikke var løftet, idet der ikke var klaget over afgørelsen inden for klagefristen, samt at sagen ikke var forsøgt genoptaget.

Retten fandt på den baggrund, at Arbejdsmarkedets Feriefond havde krav på tilbagebetaling af de i sagen uberettiget udbetalte feriepenge.

Kravet var endvidere ikke forældet.

Sagen blev ført for Arbejdsmarkedets Feriefond.