25.04.2012

Ikke tilbagebetaling af udbetalt arbejdsskadeerstatning

Højesteret har i dag den 25. april 2012 afsagt en dom om tilbagebetaling af udbetalt arbejdsskadeerstatning.

Sagen vedrørte en hændelse fra 1999, hvor en ansat fik en skade i ryggen under manuel ophaling af en stilladsbro sammen med en kollega.

Hændelsen blev anmeldt som en pludselig løfteskade, men anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen som en ulykke, hvorefter der blev udbetalt 8% mén og 45% erhvervsevnetab. Ingen af afgørelserne blev anket af forsikringsselskabet.

Under en sag om erstatning efter erstatningsansvarsloven blev arbejdsgiveren frifundet, da landsretten ikke fandt at der var indtruffet en ulykke, der efter omstændighederne kan indebære et erstatningsansvar. Der blev lagt vægt på, at der var givet forskellige forklaringer i flere lægejournaler, anmeldelse og spørgeskema.

På den baggrund genoptog Arbejdsskadestyrelsen efter anmodning fra forsikringsselskabet arbejdsskadesagen og fandt ikke længere, at hændelsen kunne anerkendes som en ulykke. Ankestyrelsen tiltrådte afgørelsen.
Forsikringsselskabet anlagde derfor sag mod skadelidte med påstand om at den udbetalte erstatning skulle tilbagebetales.

ØSTRE LANDSRET fandt, at skadelidte havde været i god tro. ØSTRE LANDSRETS flertal frifandt skadelidte for tilbagebetaling, da forsikringsselskabet havde været bekendt med oplysningerne i arbejdsskadesagen, og ikke havde påklaget afgørelserne, hvorfor forsikringsselskabet var nærmest til at bære risikoen for at beløbene blev udbetalt med urette, og at det ville være særdeles byrdefuldt for skadelidte at skulle tilbagebetale beløbet. Mindretallet fandt ikke at forsikringsselskabet havde haft grund til at betvivle rigtigheden af Arbejdsskadestyrelsens oprindelige afgørelser, og fandt derfor ikke grundlag for at frifinde skadelidte.

HØJESTERET udtalte, at skadelidtes senere uddybende oplysninger ikke var uforenelige med det tidligere i lægejournaler og anmeldelse oplyste. HØJESTERET fandt endvidere, at skadelidtes efterfølgende forklaringer under sagen om erstatningsansvar ikke afveg fra det tidligere oplyste på afgørende måde i forhold til bedømmelse af, om der var tale om et ulykkestilfælde.
På den baggrund og i øvrigt af de af landsrettens flertal anførte grunde stadfæstede Højesteret afgørelsen.

BEMÆRKNINGER
Højesteret har med afgørelsen fastslået, at det afgørende for om en med urette udbetalt arbejdsskadeerstatning skal tilbagebetales er om der fra skadelidtes side bevidst er afgivet urigtige oplysninger. Det har endvidere betydning for tilbagebetalingsspørgsmålet om forsikringsselskabet kunne have reageret hurtigere ved at påklage tidligere afgørelser. Endelig har det betydning om tilbagebetalingen vil være særlig byrdefuld for skadelidte.

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg