Retten i Aalborg har i en dom af 9. juni 2023 givet en skadelidt medhold i, at hendes kroniske smertesyndrom (fibromyalgi) skulle anses for at være en følge af en eller flere af de i alt 4 arbejdsskader (heraf 3 arbejdsulykker), som den pågældende havde pådraget sig.

Retslægerådet havde under sagen oplyst, at der ikke var nogen kendt sammenhæng  mellem hverken strømstød eller forvridning af nakken (som var to af de arbejdsulykker som skadelidte havde været udsat for) i relation til udvikling af universelle smerter.

Retten lagde imidlertid vægt på, at skadelidte frem til arbejdsulykkerne havde været i stort set fuld beskæftigelse i hele sit arbejdsliv uden smertegener, der medførte længerevarende sygemelding, og at hun efter de første arbejdsulykker fastholdt sin tilknytning til arbejdsmarkedet på trods af daglige gener og smerter, og at hun efter den tredje ulykke oplevede en sådan forværring af hendes gener og smerter, at hun efter kortere sygemeldingsperioder til sidst måtte sygemelde sig, hvorefter hun aldrig vendte tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår i perioden indtil hun blev tilkendt førtidspension.

Retten lagde tillige vægt på, at smertesyndromet ikke kunne tilskrives nogen andre hændelser eller årsager end arbejdsulykkerne.

Rent processuelt var sagen speciel derved, at det i 2 af arbejdsskadesagerne var Arbejdsmarkedets Erhvervssikring der havde truffet de afgørelser der var til prøvelse, og at det i de 2 andre arbejdsskadesager var Ankestyrelsen der havde truffet de afgørelser der var til prøvelse.