02.06.2016

Patientskade – kronisk smertesyndrom – sjælden og alvorlig komplikation

Københavns Byret har den 31. maj 2016 afsagt dom i en sag om en patientskade, hvor en skadelidt efter en arbejdsskade blev opereret i skulderen.

Patientforsikringen havde anerkendt, at der var sket en skade og udbetalt erstatning.

Skadelidte klagede over afgørelsen på grund af beregningen af erstatningen.

Ankenævnet for Patientforsikringen ændrede afgørelsen og afviste, at der var sket en patientskade.

Retslægerådet besvarede under retssagen 29 spørgsmål.

Københavns Byret udtalte:

Efter bevisførelsen, herunder oplysningerne om det tidsmæssige forløb og Retslægerådets udtalelser, navnlig besvarelsen af spørgsmål D, 6, 7, IIG og IIN, finder retten det bevist, at sagsøger er påført skade i forbindelse med behandling foretaget på et sygehus, jf. lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, nr. 1.

Efter oplysningerne om sagsøgerens tilstand efter operationen set i forhold til før operationen, hvor der efter Retslægerådets besvarelse af spørgsmål 6 var tale om let slidgigt, finder retten, at den indtrådte skade i form af komplikationer er mere omfattende, end hvad sagsøger med rimelighed må tåle. Der er herved også lagt vægt på, at Retslægerådet ved besvarelsen af spørgsmål 7 har udtalt, at et kronisk smertesyndrom kun udvikler sig i få procent af lignende tilfælde sammenholdt med, at Patientforsikringens lægekonsulent den 7. november 2009 har udtalt, at “den nuværende tilstand skyldes en sjælden (<2%) og temmelig alvorlig komplikation til den udførte kirurgi”.

Sagsøger er derfor berettiget til erstatning efter lovens § 20, stk. 1, nr. 4.

Kontaktperson: Christian Riewe