28.02.2007

Perioden for tabt arbejdsfortjeneste

Vestre Landsret har i en afgørelse af 19. februar 2007 afsagt dom i en sag der bl.a. omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt en skadelidt kunne kræve erstatning for tabt arbejdsfortjeneste helt frem til det tidspunkt, hvor Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse i den skadelidtes sag efter arbejdsskadesikringsloven.

Arbejdsskadestyrelsen havde truffet sin afgørelse 22. september 2005, hvor skadelidt var tilkendt et erhvervsevnetab på 40 %

Skadelidte var 1. marts 2005 startet i et flexjob.

Skadevolderen gjorde på den baggrund gældende, at der alene kunne kræves tabt arbejdsfortjeneste frem 1. marts 2005.

Landsretten tilkendte erstatning frem til afgørelsestidspunktet, og lagde i afgørelsen vægt på, at indtægtsgrundlaget frem til afgørelsestidspunktet havde svaret til sygedagpenge.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg