Principperne for at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade

Ankestyrelsen har den 1. november 2022 offentliggjort en ny principmeddelelse (33-22) om betingelserne for at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringslovens § 6 (ulykke).

Praksis for anerkendelse af PTSD som en erhvervssygdom (§ 7) blev ændret på baggrund af Vestre Landsrets dom af 26. april 2020 (U 2020.3079V) og Erhvervssygdomsudvalgets rapport fra april 2021. Principmeddelelse 33-22 fastslår, at denne ændrede praksis også er gældende for arbejdsskader, der anerkendes som følge af en ulykke.

Det betyder, at Arbejdsskademyndighederne ikke længere kan stille som betingelse for anerkendelse, at de tidsmæssige kriterier i WHO’s sygdomsklassifikation ICD-10 skal være opfyldt (symptomdebut inden for  6 måneder, samt at diagnosen kan stilles inden for få år).

PTSD skal anerkendes som en arbejdsskade efter lovens § 6, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Tilskadekomne har været udsat for en hændelse af exceptionelt truende eller katastrofeagtig karakter,
  • Der er årsagssammenhæng mellem hændelsen/påvirkningen og sygdomsdebut,
  • Visse specifikke symptomer (flashbacks, mareridt, m.v.) er til stede efter hændelsen/påvirkningen, og
  • Der er tidsmæssig sammenhæng mellem hændelsen/påvirkningen og sygdomsdebut.

Efter den ændrede praksis kan PTSD anerkendes, selvom der ikke er klar lægelig dokumentation for sygdommen i nær tidsmæssig sammenhæng med hændelsen/påvirkningen. I sådan et tilfælde skal arbejdsskademyndighederne foretage en konkret bevisvurdering af årsagssammenhæng, hvor bl.a. følgende forhold kan indgå:

  • Tilskadekomnes og/eller tilskadekomnes familie og omgangskreds oplysninger om tilskadekomnes adfærd og livsførelse siden hændelsen.
  • Arbejdsgivers oplysninger om sygemeldinger eller skånehensyn siden hændelsen.
  • Tilskadekomnes jobmønster efter hændelsen.
  • Tilskadekomnes læges beskrivelser af symptomer ved første og senere lægehenvendelser efter hændelsen.
  • Tilskadekomnes oplysninger om symptomer og mulige årsager ved første og senere lægebesøg efter hændelsen.
  • Oplysninger om konkurrerende årsager til sygdommen i form af forudbestående eller efterfølgende lidelser/forhold.

Det er fortsat den tilskadekomne, der har bevisbyrden for, at der er sket en ulykke efter Arbejdsskadesikringsloven. Principmeddelelsen og den ændrede praksis betyder dog, at arbejdsskademyndighederne ikke kan afvise anerkendelse, alene fordi de tidsmæssige betingelser efter WHO’s ICD-10 ikke er opfyldt.