24.09.2021

Skønsmæssig fastsat erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Østre Landsret har ved dom af 24. september 2021 bestemt, at skadelidte skulle tilkendes yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter et skøn i anledning af en tilskadekomst 15. august 2016, hvor skadelidtes fod blev overkørt af en varebil.

Skadelidte havde i årene op til ulykken haft beskæftigelse i vekslende omfang, og havde kort før ulykken færdiggjort en uddannelse og havde derfor alene i en kort periode arbejdet som faglært vikar til en timeløn på 180 kr.

Byret og landsret var i sagen enige om, at erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste skulle fastsættes skønsmæssigt.

Byretten havde fastsat beskæftigelsesgraden til 50%.

Efter bevisførelsen lagde Østre Landsret til grund, at skadelidtes beskæftigelse forud for uddannelsen som byggemontagetekniker var præget af vekslende arbejde i kortere ansættelsesforløb, idet dette tillod skadelidte at spille musik ved siden af.

Landsretten lagde videre til grund, at skadelidte efter endt uddannelse i oktober 2015 forgæves søgte en fuldtidsstilling inden for sit fag. Skadelidte havde således ikke i nogen længere, sammenhængende periode haft fuldtidsbeskæftigelse.

På den baggrund fandt Østre Landsret det ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at skadelidte ville være overgået til fuldtidsbeskæftigelse, hvis ikke ulykken var indtruffet.

Dog fandt Østre Landsret efter en samlet vurdering, at beskæftigelsesgraden for skadelidte skønsmæssigt skulle forhøjes til 75 pct, hvilket betød, at skadelidte herefter var berettiget til yderligere kr. 187.341,50 i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Se Østre Landsrets dom her

Se byrettens dom her

Kontaktperson: Louise Frændemark