Stilladsfirma var ansvarlig for stilladsmontørs fald fra stillads

Retten i Roskilde har i dag afsagt dom om ansvarsgrundlaget ved en ulykke, hvor en stilladsmontør faldt ned fra et stillads.

En stilladsmontør kom alvorligt til skade, da den stilladsramme som stilladsmontøren stod på, skred væk under ham.

Retten lagde til grund, at den anvendte opstilling, hvor et stilladsdæk blev lagt på metalhegnet, ikke var korrekt, at der ved anvendelse af et strygejern til fastholdelse af stilladsdækket var risiko for, at det vippede eller skred, og at en sådan opstilling ville være blevet påtalt og beordret ændret til en mere sikker med etablering af et mindre rum ved anvendelse af kortere stilladsdæk eller alternativt fastgørelse af stilladsdækket med skruetvinge.

På denne baggrund fandt retten, at den konkret anvendte fremgangsmåde var uforsvarlig, og retten lagde efter bevisførelsen herefter til grund, at denne fremgangsmåde var årsag til faldulykken.

Retten lagde endvidere til grund, at stilladsfirmaet var bekendt med, at de ansatte, herunder dem med betydelig erfaring, i strid med virksomhedens retningslinjer havde anvendt fremgangsmåden i forbindelse med opbygningen af stilladser over forhindringer, og at der på den omhandledes plads i København var en sådan forhindring i form af et metalhegn.

Retten fandt herudover, at stilladsfirmaet havde eller i hvert fald burde have indset, at stilladsmontørerne i en situation hvor det kortere stilladsdæk ikke var til rådighed – frem for at benytte tid på afhentning eller afvente levering af kortere stilladsdæk – også anvendte den kendte og uforsvarlige fremgangsmåde.

I forhold til spørgsmålet om egen skyld, fandt retten henset til oplysningerne om, at fremgangsmåden havde været almindeligt anvendt blandt stilladsmontørerne, det ikke godtgjort, at stilladsmontøren havde udvist en sådan grad af egen skyld, at der var grundlag for bortfald eller delvis reduktion af hans erstatningskrav.

Der var i sagen endvidere tvist om årsagssammenhængen, idet der var usikkerhed om en ryglidelses sammenhæng med arbejdsulykken. Det var imidlertid ubestridt, at stilladsmontørens lidelse i og gener fra venstre fod, skyldtes arbejdsulykken og at dette var udløst af ulykken og medvirket til hele sygeforløbet, hvorfor retten fandt, at der var den tilstrækkelige årsagssammenhæng.