28.07.2010

Svie- og smertegodtgørelse under delvis sygemelding

Ved landsretsdom afsagt i juli ændrede Vestre Landsret den dom, som byretten i Århus traf den 17. november 2009. Retten i Århus frifandt arbejdsgiveren for erstatningsansvar i forbindelse med skadelidtes arbejdsulykke den 2. juli 2005. Dommen blev anket til Vestre Landsret, der fastslog, at arbejdsgiveren var erstatningsansvarlig, men at erstatningen skulle nedsættes med 50% på grund af egen skyld.

Skadelidte kom til skade, da hun sammen med en kollega skulle foretage en statusoptælling. Dette skete ved, at to og to skulle tælle paller med varer på. Det var almindeligt, at man løftede hinanden op på truckens gafler, når der skulle foregå statusoptælling. Skadelidte havde truckcertifikat, men kollegaen havde højdeskræk og ville helst ikke løftes op på pallerne, hvorfor de aftalte, at kollegaen skulle køre trucken og skadelidte stå på gaflerne og foretage optællingen. Kollegaen havde dog ikke noget truckcertifikat, hvilket medførte, at hun havde problemer med at bremse og skadelidte faldt ca. 1-1½ m. ned og kom herved til skade.

Arbejdsgiveren bestred, at der var tale om en sædvanlig praksis med at løfte hinanden op på gaflerne og henviste til, at der var givet tilstrækkelig instruktion om, hvorledes optællingen skulle foregå ved at trække pallerne ud, der stod i vejen.

Vestre Landsret fastslog, at arbejdsgiveren var ansvarlig, men at erstatningen efter omstændighederne skulle nedsættes med 50% på grund af egen skyld.

Skadelidte havde for perioden 24. oktober 2005 til 9. december 2005 genoptaget sit arbejde på deltid, hvorfor skadelidte skønsmæssigt havde krævet halv svie- og smertegodtgørelse for denne periode, hvilket arbejdsgiveren bestred, at der var hjemmel til.

Vestre Landsret nåede frem til, at skadelidte var berettiget til svie- og smertegodtgørelse i denne periode og lagde blandt andet vægt på, at skadelidte i denne periode fortsat havde smerter og fik behandling hos fysioterapeut.

Advokatfirmaet Bjørst vurderer at landsretsdommen illustrerer, at det forhold at en skadelidt forsøger at komme tilbage til sit arbejde ikke udelukker udbetaling af svie- og smertegodtgørelse. Så længe den skadelidte ikke er fuldstændig rask og modtager den efter erstatningsansvarslovens § 3 krævede lægelige behandling ophører retten til svie- og smertegodtgørelse ikke.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg