17.08.2016

Tabt arbejdsfortjeneste – også efter arbejdsgivers konkurs.

Højesteret har den 16. august 2016 afsagt dom i en sag mod Erstatningsnævnet vedrørende krav på tabt arbejdsfortjeneste i en længere periode efter arbejdsgiver gik konkurs.

Højesteret udtaler blandt andet i præmisserne:

Hvis en person, som udsættes for en personskade, der medfører uarbejdsdygtighed, på skadestidspunktet var i fast beskæftigelse og indtil da havde haft fast og varig tilknytning til arbejdsmarkedet, kan der i almindelighed ikke stilles strenge krav til beviset for, at den pågældende fortsat ville have været i beskæftigelse, hvis personskaden ikke var sket.

Højesteret fandt at der efter en konkret vurdering af erfaring og uddannelse, at skadelidte havde krav på tabt arbejdsfortjeneste og hjemviste sagen til fornyet behandling i Erstatningsnævnet.

Læs dommen her