13.02.2013

Arbejdsgiver ansvarlig for elektrikers ulykke med strømførende kabel

Vestre Landsret har i dom af 10. januar 2013 stadfæstet Retten i Holstebros afgørelse om, at elektrikers arbejdsgiver var erstatningsansvarlig for ukendt kollegas manglende sikring af et strømførende kabel.

Landsretten fandt dog i modsætning til byretten ikke grundlag for en skønsmæssig reduktion af erstatningskravet som følge af mulige konkurrerende årsager til sygeforløbet.

Skadelidte var sammen med kolleger på en opgave for en større virksomhed. Som led i denne opgave skulle nogle maskiner frakobles.

Skadelidte tog sammen med en kollega strømmen fra maskinerne fra en central forsyningstavle, der efterfølgende blev låst med hængelås.

I forbindelse med afmonteringen kunne han sammen med kollegaen konstatere, at der han en løs ledning ned fra loftet som ikke afklippet og ikke af-isoleret. Der var heller ikke monteret muffe eller slutdåse. Kollegaen bad ham undersøge, hvor mange ledere, der var i kablet, og da han tog fat i kablet fik han stød.

Under forklaringer kom det frem, at det var forventet, at kablet var tilknyttet maskinerne, og at strømmen derfor var blevet taget centralt.

Det var ikke muligt at afklare, hvem der havde afklippet kablet, og derfor blev der ført sag mod såvel arbejdsgiveren som virksomheden.

Virksomheden oplyste under sagen, at ingen af deres egne elektrikere havde udført arbejde i denne maskinhal.

Såvel byretten som landsretten fandt, at det efter bevisbyrden måtte lægges til grund, at en ukendt ansat hos elektrikerfirmet havde efterladt det strømførende kabel ubeskyttet. Arbejdsgiveren blev herefter pålagt erstatningsansvaret i medfør af DL 3-19-2 (husbondansvar).

Landsretten udtalte i relation til sygeperioden, at ulykken var udløsende årsag til sygeforløbet, og at den også var medvirkende årsag til hele sygeforløbet frem til tilkendelsen af førtidspension knapt 2 år senere. Der var derfor ikke grundlag for at nedsætte erstatningskravet på trods af konkurrerende helbredsmæssige problemer.

ADVOKATFIRMAET BJØRSTS KOMMENTARER:
Dommen er i overensstemmelse med hidtidig retspraksis, hvorefter en arbejdsgiver hæfter for sine ansattes fejl, også selvom det ikke er muligt at udpege den ansvarlige medarbejder (anonyme fejl).

Det kan også konstateres, at landsretten har adopteret Højesterets præmisser i U.2012.1838H og HRD af 20. november 2012. Det må forventes, at der fremadrettet bliver stillet store krav til skadevolders bevisbyrde for reduktion i krav tabt arbejdsfortjeneste som følge af konkurrerende forhold, når sygeforløbet har været udløst af en skade.

Kontaktperson: Christian Riewe